Sermon Dowload

2018/05/29 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

‍2018/04/13 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

‍2018/03/10 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

2018/03/17 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

‍2018/01/28 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

‍2017/12/24 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

‍2017/11/19 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

2017/10/28 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

‍2017/09/17 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

2017/08/26 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

‍2009/05/08 දින දේශනය PartI, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

‍2009/05/08 දින දේශනය PartII, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

2009/05/08 දින දේශනය PartIII, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

‍2008/08/24 දින දේශනය PartI, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

‍2008/08/24 දින දේශනය PartII, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

2017/07/30 දින දේශනය, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

‍2017/06/11 දින දේශනය, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

2017/06/04 දින දේශනය, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

2017/04/30 දින දේශනය, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

‍2017/04/29 දින දේශනය, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න
2017/03/18 දින දේශනය, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න.

‍2017/01/28 දින දේශනය, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න.

‍2017/01/13 දින දේශනය, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න.

2016/12/10 දින දේශනය, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න.

‍2016/10/08 දින දේශනය, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි
Click කරන්න.

‍2016/09/25 දින දේශනය, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න.

‍2016/09/24 දින දේශනය, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න.

‍2016/09/17 දින දේශනය, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න.


‍2016/09/10 දින දේශනය, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න.

2010.08.28 දේශනය(sermons)

‍මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න.

‍මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න.

2016.05.28 දින ‍‍දේශනය

මෙම ‍ දේශනාව Download කරගැනීමට ‍ මෙහි Click කරන්න.

2016.03.22 දින දේශනය

ඔබට මෙම දේශනාව Download කිරීම සඳහා ‍‍Click කරන්න

2016.04.13 දින දේශනය

ඔබට මෙම දේශනාව Download කිරීම සඳහා Click කරන්න.

2016.05.21 දින දේශනය

ඔබට මෙම දේශනාව Download කිරීම සඳහා Click කරන්න.