HOME


‍2017/09/17 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න


‍2017/08/26 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න


‍2009/05/08 දින දේශනය PartI, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න


‍2009/05/08 දින දේශනය PartII, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න


‍2009/05/08 දින දේශනය PartIII, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න


‍2008/08/24 දින දේශනය PartI, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න


‍2008/08/24 දින දේශනය PartII, මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

පසුගිය ධර්ම දේශනා Sermon Dowload වෙත පිවිසීමෙන් ලබාගත හැක.